Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.119

din 29 decembrie 2017

 

 

Cu privire la stabilirea plăţii

de stimulare pentru funcţionarii publici

 

 

           În temeiul art.29/1 şi 32/1 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.71 alin.(3) din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarior publici, cu modificările şi completările ulterioare, pct.8 subpct 5) din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a altor plăţi de stimulare pentru funcţionarii publici din primăria comunei Schineni, aprobat prin decizia consiliului local Schineni nr.20.19 din 11 decembrie 2017 precum şi în scopul stimulării funcţionarilor publici de a obţine rezultate optime la nivel de primărie

 

D I S P U N :

 

1. Aachita lunar alte plăţi de stimulare, concomitent cu plata salariului, în mărime de 15% din salariul de funcţie pentru funcţionarii publici din primăria comunei Schineni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie a anului 2017:

  1. Rotari Boris, secretarul consiliului local
  2. Rotari Larisa, contabil-şef  
  3. Susic Rodica, specialist 
  4. Reu Vera, specialist  

2.Responsabilitatea executării prezentei dispoziţii revine contabilului–şef, dnei                         Larisa Rotari.

 

 

 

  Primarul comunei Schineni                                                                     Leşan Silvia