Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.117

din 26 decembrie 2017

 

Cu privire la legalizarea unui

contract individual de

exercitare a unei munci

 

                                                        .       

           În conformitate cu art.29/1 şi art.32/1 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436–XVI din 28.12.2006, în temeiul art.54/1 şi art.56 a Codului Muncii al R. Moldova, contractului individual de exercitare a unei munci nr.10 din 26 decembrie 2017, în baza cererii dnei Fornea Elena

 

D I S P U N :

 

1.A legaliza contractul individual de exercitare a unei munci nr.10 din 26 decembrie 2017. 

2.A angaja pe dna Fornea Elena în funcţie de şefă a căminului cultural Schineni de la data de 26 decembrie 2017, pe o perioadă nedeterminată.

3.Secretarul consiliului va face înscrierile necesare în carnetul de muncă.

4.Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii revine contabilului-şef, dnei Rotari Larisa.

 

 

 

Primarul comunei Schineni                                                    Silvia Leşan