Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

D I S P O Z I Ţ I A  nr.116

din 26 decembrie 2017

 

Cu privire la desfacerea

contractului individual de

exercitare a unei munci

                                                         .       

           În baza cererii depuse de dnul Nicoara Ion, şef al căminului cultural, privind desfacerea contractului individual de exercitare a unei munci nr.07 din 01 noiembrie 2017, în temeiul art.85/1 al Codului Muncii al R. Moldova, în baza art.29/1 şi art.32/1 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436–XVI din 28.12.2006

 

D I S P U N :

 

1.A desface contractul individual de exercitare a unei munci nr.07 din 01 noiembrie 2017.

2.A-l elibera pe dnul Nicoara Ion din funcţia de şef al căminului cultural Schineni din data de 26 decembrie 2017, din proprie iniţiativă.

3.Secretarul consiliului va face înscrierile necesare în carnetul de muncă.

4.Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii revine contabilului-şef, dnei Rotari Larisa.

 

 

 

Primarul comunei Schineni                                                    Silvia Leşan