Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

D I S P O Z I Ţ I A nr.115

din  22 decembrie 2017

 

Cu privire la desfacerea contractului

individual de exercitare a unei munci

                                                         .       

           În conformitate cu art.29/1 şi art.32/1 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436–XVI din 28.12.2006, conform art.83 a Codului Muncii al R. Moldova, contractului individual de exercitare a unei munci nr.09 din 27 noiembrie 2017, în legătură cu finisarea perioadei determinate de muncă

 

D I S P U N :

 

1.A dsface contractul individual de exercitare a unei munci nr.09 din 27.11.2017.

2.A-l elibera pe dnul Leşan Vadim în funcţia de şofer al autoturismului de serviciu a primăriei comunei Schineni din data de 23 decembrie 2017, în legătură cu expirarea termenului contractului de muncă.

3.Secretarul consiliului va face înscrierile necesare în carnetul de muncă.

4.Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii revine contabilului-şef, dnei Rotari Larisa.

 

 

 

Primarul comunei Schineni                                                    Silvia Leşan