Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._53-a__

                                                         Din  22 decembrie     2017

                                             

Cu privire la crearea grupului de lucru  pentru achiziții

       În scopul inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție publică  pentru satisfacerea lucrărilor la obiectul,,Lucrări civile și dotatre cu bunuri a grădiniței- creșe,,Romanița” din s.Chircăieștii Noi , raionul Căușeni”; 

       În conformitate cu prevederile art.-lor 12,14,44 dn Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu ulterioarele modificări.

       În baza Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.2016;

      În temeiul atr.29(2) , art.32(1),(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006;              

                                                    D I S P U N:

    1.Se creează grupul  de lucru responsabil de coordonarea procesului   inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție publică  pentru satisfacerea necesităților autorității publice locale , prin licitație deschisă, fără publicare în Buletinul Achizițiilor publice, pentru  achiziționarea lucrărilor la obiectul ,, Lucrări civile și dotatre cu bunuri a grădiniței- creșe,,Romanița” din s.Chircăieștii Noi , raionul Căușeni” , care va avea loc la data de 22.01.2018 la orele 11.00 în incinta primăriei comunei Chircăieștii Noi  după cum urmează;

      1.Cananeu Valentin, primar, președinte

      2.Rața Elena , contabil șef, secretar

      3.Catana  Natalia, specialist

      4.Țurcan Elizaveta, director al grădiniței-creșă ,,Romanița”

      5.Vatamaniuc Maria , consilier

   2.Grupul  de lucru responsabil de desfășurarea  procesului  procedurilor de achiziție publică  va activa în conformitate  cu Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții ,

     3. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă :

   - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

   - locuitorilor comunei prin afișare pe panou ;

   - membrilor grupului de lucru .

 

                       Primarul  comunei                             Cananeu Valentin