Republica Moldova


Văsieni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

PRIMARUL SATULUI VĂSIENI

MD 5835 s.Văsieni

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Codul fiscal:1007601005567

Email: primaria.vasieni.tl@gmail.com

Fax: 0 258 55 323

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

ПРИМАР СЕЛА  ВЭСИЕНЬ

МД 5835 с.Вэсиень

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Фискальный код:1007601005567

 

 

 

DISPOZIŢIA nr.03-1/ 01

05 ianuarie 2018                                                                                                                          s.Văsieni

Cu privire la concediul neplătit  al d. Arnaut Mihail.

        Examinînd cererea d. Arnaut Mihail, specialist la primărie, prin care solicită să i se acorde concediul neplătit  de la 09.01.2018 pînă la 12.01.2018, din motive familiale, şi în conformitate cu al. 1 art.120 al Codului Muncii al RM  nr.154-XV din 28.03.2003cu modificările şi completările ulterioare, al.1 lit.c) art.29, al.1 art.32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, emit DISPOZIŢIA:

1.Se acordă d. Arnaut Mihail, specialist la primăria  Văsieni, un concediu neplătit cu o durată de 4   zile calendaristice pentru perioada  09.01.2018 – 12.01.2018.

Temei: Cererea d. Arnaut Mihail

 

Primarul                                                              Morgoci Gheorghe

 

Am luat cunoştinţă: ________________    Arnaut Mihail