Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

v

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA  COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                       DISPOZIŢIE  nr.    36 -p__

                                                       Din  6 noiembrie  2017

 

Cu privire la acordarea

concediului anual de odihnă

 

       Avînd în vedere cererea personală a salariatului,

      În conformitate cu prevederile art.112(1), (2), (3), 115, 117(1), (2), (3)165¹ din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 ; art.32(2) din Legea nr.255 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

       În temeiul atr.29(2) , art.32(1),(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006;

                                                   D I S P U N:

      1.Se acordă dnei Caracilî Claudia  , director  interimar al grădiniței de copii  din satul Baurci,  concediu anual  de odihnă pentru perioada  26.03.2016- 26.03.2017, începînd cu data de 06.11.2017  pînă la data de 20.12.2017inclusiv, total 45 zile calendaristice.

   2. Se acordă ajutorul material  în conformitate cu legislaţia în vigoare.         

   3.Prezenta Dispoziție data se aduce la cunoștință:

     - Oficiului teritorial Căușeni  al Cancelariei de Stat;

     - contabilului șef;

     - populației  prin afișare pe panou;

     - Persoanei vizate.

          

   Primarul  comunei                             Cananeu Valentin

Am luat cunoştinţă

cu conţinutul dispoziţiei___________________C.Caracilî

Ex.N.Dănuță

Tel.024394236