Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._45-a__

                                                         Din 6 noiembrie     2017

                                             

Cu privire la instutirea comisiei responsabilă

de luare la evidență a lemnelor

 

       În scopul  evidenței stricte a lemnelor  de tăiere rasă și tăiere de rărire în anul 2017-2018 pentru satisfacerea necesităților autorității publice locale; 

          În conformitate cu prevederile art.10 lit.f)  din  Legea Republicii Moldova  nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale; art.10 lit.H) din Legea  nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător; art.9 art.33 lit.c) din Codul silvic nr.887 din 21.06.1996 cu ulterioarele modificări ; art.4 alin .1 lit,,a’’ al Legii Republicii  Moldova privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006

 

      În temeiul atr.29(2) , art.32(1),(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006;              

                                                    D I S P U N:

    1.Se instituie comisia responsabilă  de luare la evidență a lemnelor de tăiere rasă și tăiere de rărire  în anul 2017-2018 în    primăria comunei Chircăieștii Noi, raionul Căușeni”  după cum urmează;

      1.Cananeu Valentin, primar, președinte

      2.Rața Elena , contabil șef, secretar

      3.Carablut Natalia, specialist

      4. Cananău Petru , pădurar

      5.Vatamaniuc Maria, consilier

     2. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă :

   - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

   - locuitorilor comunei prin afișare pe panou ;

   - membrilor grupului de lucru .

 

                       Primarul  comunei                             Cananeu Valentin

 

Ex.N.Dănuţă

Tel.024394236