Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._44-a__

                                                         Din 6 noiembrie     2017

                                             

Cu privire la crearea grupului de lucru  pentru achiziții

 

       În scopul inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție publică  pentru satisfacerea necesităților autorității publice locale; 

       În conformitate cu prevederile art.-lor 12,14,44 dn Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu ulterioarele modificări.

       În baza Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.2016;

      În temeiul atr.29(2) , art.32(1),(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006;              

                                                    D I S P U N:

    1.Se creează grupul  de lucru responsabil de coordonarea procesului   inițierii și desfășurării procedurilor de achiziție publică  pentru satisfacerea necesităților autorității publice locale , prin COP, fără publicare în Monitorul Oficial, pentru  achiziționarea lucrărilor la obiectul,,Inființarea și reabilitarea perdelelor forestiere de protecție pe terenurile agricole pentru primăria comunei Chircăieștii Noi, raionul Căușeni” , care va avea loc la data de 21.11.2017 la orele 11.00 în incinta primăriei comunei Chircăieștii Noi  după cum urmează;

      1.Cananeu Valentin, primar, președinte

      2.Rața Elena , contabil șef, secretar

      3.Carablut Natalia, specialist

      4.Dănuță Natalia, secretar

      5.Vatamaniuc Maria, consilier

   2.Grupul  de lucru responsabil de desfășurarea  procesului  procedurilor de achiziție publică  va activa în conformitate  cu Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții ,

     3. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă :

   - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

   - locuitorilor comunei prin afișare pe panou ;

   - membrilor grupului de lucru .

 

                       Primarul  comunei                             Cananeu Valentin

 

Ex.N.Dănuţă

Tel.024394236 

                               

 

Am luat cunoștință

 cu conţinutul dispoziţiei    

                                            __________________N.Dănuță

                                             ________________ _E.Raţa

                                            __________________N.Carablut

                                            __________________M.Vatamaniuc