Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARUL COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr.  _ 43- a

                                                       Din 1 noiembrie     2017                                               

Cu privire la sistarea

activităţii  grădiniţei-creșă

,,Romanița ” din satul Chircăieștii Noi        

         În baza demersului  administrației grădiniței –creșe ,,Romanița”.

         În legătură cu  apariția unor lucrări neprevăzute în cadrul reparației curente  a  clădirii și reparației capitale a blocului alimentar  al  grădiniței-creșe ,,Romanița”  de copii  din satul Chircăieștii Noi .

        În baza art-lor 75(1),76 lit.,,f’’   din Codul Muncii Legea Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 ;

        în conformitate cu art.4(1) lit ,,h’’ al Legii Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă  nr.435 din 28.12.006 ;

        în temeiul art.29 (1) lit.,,c’’ , art.31 (1), (2) al Legii Republicii Moldova  privind administraţia publică locală nr.436- XVI din 28.12.2006 ;

 

                                                       DISPUN :

     1.Se  sistează  activitatea grădiniței –creșă ,,Romanița” din satul Chircăieștii Noi pentru   apariția unor lucrări neprevăzute  și neincadrarea în termen  a   reparației capitale a blocului alimentar din 01.11.2017 pănă la 06.11.2017 inclusiv.

     2.Salarizarea personalului se va efectua conform legislației în vigoare.     

     3. Dispoziţia în cauză se aduce la cunoştinţă :

   - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

   - locuitorilor comunei prin afișare în locurile publice ;

   - Centrului de Sănătate Publică Căușeni ;

   - DGÎTS Căuşeni

   - personalului grădiniţei de copii ;

   - părinţilor prin afişare în locurile publice ;

   - contabilului şef.

                        

                            Primarul comunei                        Cananeu Valentin

Am luat cunoştinţă cu

conţinutul dispoziţiei_ _______________Țurcan Elizaveta

                                  __________________Raţa Elena                                 

 Ex.N.Dănuţă

 Tel.024394236  

 

              Am luat cunoştinţă cu conţinutul dispoziţiei

 

 1. Vatamaniuc Maria_____________________
 2. Telpis Natalia_________________________
 3. Paşalî Galina__________________________
 4. Tașci Elena___________________________
 5. Cernioglo Domnica_____________________
 6. Dragni Maria__________________________
 7. Țurcan Ion____________________________
 8. Ciocan Serghei_________________________
 9. Roșca Anastasia ________________________
 10. Stanchevici Marina_______________________
 11. Candîba Claudia _________________________