Republica Moldova


Mihăileni

      În conformitate cu art.38 punctul 6 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală . În conformitate cu art.43 punctul 1, punctul 2 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.525 punctul 13 din 16.05.2006, Hotărârea Guvernului  nr.38 din 02.02.2010, privind modificările şi completările ce se operează în  HG nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

 

D I S P U N :

 

 

  1.Se acordă concediu de odihnă plătit pe anul 2017, 42 zile calendaristice, secretarului Consiliului sătesc d-lui Cristian Ion, începând cu  02 octombrie 2017.

 

  2.Contabilitatea să ducă la îndeplinire prezenta dispoziţie.

 

 

 

 

 

 

Primarul s. Mihăileni                                Cecan Valerian

 

 

 

 

Făcut cunoştinţă____________________________