Republica Moldova


Primăria Hlina

DISPOZIŢIA NR. 13

din 29.09.2017

 

„Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrare și publicare a actelor administrației publice locale a s. Hlina în Registrul de stat al actelor locale ”

 


În temeiul art. 29, art. 32, alin. h1) art. 39 ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, pct. 21, 22, 23, 24 ale Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28.08.2017, 

DISPUN: 

1. Se desemnează persoană responsabilă de înregistrarea și publicarea actelor administrative și normative ale administrației publice a s. Hlina în Registrul de stat al actelor locale – secretarul Consiliuliui sătesc Hlina, Bînda Albert.

2. Responsabilitatea pentru exercitarea acestei atribuții va fi inclusă în fișa postului secretarului Consiliului sătesc Hlina.

 

3. Se desemnează persoană supleantă pentru includerea actelor în Registru – contabilul-șef al primăriei Hlina, Golban Alla.

 

Primarul satului Hlina                                                                                         Marian Alexandru