Republica Moldova


Limbenii Noi
                                                      D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A
 
Nr.18                                                                        din 18 septembrie 2017
   
Cu privire la acordarea concediului
de odihnă anual  d-nei Pavlov Nadejda  ,
lucrător de deservire
   
              În conformitate  cu art. 29 punctul 1 litera c) al Legii privind administraţia publică locală,
 
nr. 436-XVI din 28.12.2006  , art.112, 113 al Codului Muncii al R. Moldova  şi în baza  cererii
 
personale
 
                                                           D I S P U N  :     
  
 1.A acorda  concediu  anual de odihnă  d-nei  Pavlov Nadejda , lucrător de deservire în primăria s. 
    Limbenii Noi , din  18 septembrie 2017 , cu durata de 28 zile calendaristice 
 
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în  seama d-nei Serjantu Rodica ,   
     contabil-şef al primăriei
          
  Primar interimar                                                  A.Vatamaniuc