Republica Moldova


Limbenii Noi
D I S P O Z I Ţ I A
 
Nr.36                                                                                   din 18 septembrie 2017
 
Cu privire la instituirea curatelei
asupra copilului minor
Cruc Nicu
 
 
 
          Examinînd cererea cetăţenilor Cruc Ian şi Cruc Silvia, domiciliaţi în satul Limbenii Noi, r-nul Glodeni, privind instituirea curatelei în privinţa copilului minor Cruc Nicu, anul naşterii 04.12.2000,  precum şi actele anexate la aceasta, acţionînd exclusiv în interesul superior al copilului minor, consider oportun şi necesar  în temeiul art.29 p.L, litera j )şi q) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 142, 143, 145, 146 al Codului Familiei al Republicii Moldova, art. 32, 33 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 6, 13 p.2 al Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr.140 din 14.06.2013 şi în urma evaluării iniţiale a cetăţenei Cruc Elena, sora minorului
  
D I S P U N:
  
  1. Se instituie curatelă asupra copilului minor Cruc Nicu,  anul naşterii 04.12.2000 , din data de 18.09.2017  pînă  la 04.12.2018  şi se numeşte curator d-na Cruc Elena, fără plata indemnizaţiei.
 
  1. Asistentul social, d-na Lucia Bujor, a transmite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei prezenta dispoziţie.
      
                 Primar interimar                                                                            A.Vatamaniuc