Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

DECIZIE nr. 1/07

Din 08 februarie 2018

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata

ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor

la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care

deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici

şi personalului care efectuează deservirea tehnică”

 

   În baza art.14 al. 2 litera m), a Legii Privind Administraţia Publică Locală  Nr  436-XVI  din  28.12.2006, art. 8 alin. 3) al Legii nr. 355-XVI ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, din 23.12.2005, art. 9 alin. 5 al Legii nr 48 din 22.03.2012 ”privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici”, avizul comisiei de specialitate din 07.02.2018, Consiliul local Nucăreni, DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică (se anexează).

 

2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului.

 

 

        Au votat:    pentru-7 ;  contra-  0;          abținuți-0;

 

 

 

 

 

               Preşedintele şedinţei                                 Rusu Serghei   

 

 

                Contrasemnează:

 

                Secretarul consiliului                               Rusu  Margareta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat:

Decizia Consiliului local nr.1/07din 08.02.2018

 

REGULAMENTUL

”privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu şi a altor plăţi suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul primăriei Nucăreni raionul Telenești”

 

                                                                I. Dispoziţii generale

 

1. Prezentul Regulament este adoptat în baza prevederilor art. 6, alin. 2 al Cărţii Europene a Autonomiei Locale, art. 109 din Constituţia Republicii Moldova, art. 3, 5, 6 şi 9 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, precum şi întru executarea Legii nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” şi a Legii nr.48 din 22.03.2012 ”Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”, în scopul reglementării modului şi condiţiilor de plată a ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor salariale din cadrul Primăriei Nucăreni raionul Telenești.

2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra tuturor persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul primăriei Nucăreni.

3. Prezentul regulament nu limitează dreptul persoanelor menţionate la punctul 2 de a beneficia şi de alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare, dar nemenţionate de acest regulament.

4. În sensul prezentului Regulament şi în conformitate cu legislaţia în vigoare se definesc şi se disting următoarele noţiuni:

Ajutor material – o plată anuală  obligatorie, acordată persoanelor cu funcţie de demnitate publică, funcţionarilor publici şi altor angajaţi din cadrul APL, în mărime de un salariu mediu lunar;

Premiu cu ocazia sărbătorilor şi zilelor nelucrătoare – o plată acordată cu prilejul jubileelor,  sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se achită persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi altor angajaţi din cadrul APL, din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv şi în cuantumul care nu poate depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat.

Premiu anual - o plată anuală acordată persoanelor cu funcţie de demnitate publică (în cuantum de pînă la 3 salarii lunare), funcţionarilor publici (cu 10% din salariul anual total) şi altor angajaţi din cadrul APL, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

Spor salarial – o plată suplimentară în mărime de până la 50% din salariul de funcţie acordată persoanelor cu statut de funcţionar public pentru abilităţi profesionale şi aptitudini necesare în realizarea cu succes a obiectivelor şi sarcinilor de serviciu.

Suplimente  - următoarele plăţi suplimentare acordate în exclusivitate persoanelor cu statutut de funcţionar public, în conformitate cu art.9 al Legii nr. nr.48 din 22.03.2012:

a)       plătă pentru orele prestate peste durarata normală a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;

b)       plata pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază şi pentru executarea obligaţiilor unui funcţionar public temporar absent.

c)       Plată suplimentară în mărime de pînă la patru salarii de funcţie pe an,

 

              II. Persoanele cu funcţie de demnitate publică (primar)

5. Primarul beneficiază de:

- ajutor material anual în mărimea unui salariu mediu lunar;

 

 

- premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat.

- premiu anual în cuantum de pînă la 3 salarii lunare, plătit din contul veniturilor obţinute suplimentar celor aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative. Premiul în cauză se acordă se plăteşte în luna februarie a anului următor celui pentru care se face premierea din contul şi în limita bugetului aprobat pentru anul în curs.

- alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

III. Funcționarii publici din cadrul administraţiei publice locale

6. Funcţionarii publici din cadrul Primăriei Nucăreni beneficiază de:

- plăţi suplimentare pentru orele prestate peste durarata normală a timpului de muncă, si/sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare, și/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului, și/sau pentru executarea unor sarcini suplimentare lucrului de bază şi pentru executarea obligaţiilor unui funcţionar public temporar absent.

- premii în mărime de pînă la trei salarii de funcţie pe an, din contul veniturilor obţinute din taxe şi impozite locale în anul curent financiar.

- premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv. Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcţionarilor publici care au fost sancţionaţi disciplinar în anul pentru care se face premierea. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, premiul se va acorda în condiţiile alin.(1). Premiul anual se plăteşte în anul următor celui pentru care se face premierea.

- premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat.

- ajutor material anual în mărime de un salariu de funcţie lunar;

- sporul la salariu se stabilit funcţionarilor publici de către autoritatea publică locală executivă respectivă, pentru abilităţi profesionale şi aptitudini necesare pentru îndepliniri obiective şi sarcinile executate. Mărimea sporului nu poate depăşi 50 % din salariul de funcţie.

- alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare.

IV. Personalul care efectuează deservirea tehnică din cadrul Primăriei.

7. Personalul care efectuează deservirea tehnică din cadrul Primăriei beneficiază de:

- premiul pentru rezultatele activităţii curente. Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului de salarizare în cuantum de 20% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice pe funcţiile de deservire tehnică.

- ajutor material. Pentru acordarea ajutorului material se utilizează un fond mediu lunar de salarizare pe an.

- premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, al căror cuantum, în fiecare caz, nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat.

- alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare.

V. Condiţiile şi modul stabilirii/efectuării plăţilor

8. Consiliul local aprobă suma generală a finanţării destinate acordării de ajutor material, premii, plăţi suplimentare şi suplimente salariale, la propunerea primarului, de regulă odată cu adoptarea bugetului pentru anul următor şi aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal a primăriei, în condiţiile legii şi în conformitate cu posibilităţile financiare.

9. Consiliul local, la propunerea primarului sau a consilierilor, poate decide stabilirea sau modificarea finanţării destinate premiilor şi suplimentelor salariale ori de cîte ori este necesar pe parcursul anului bugetar, în condiţiile legii şi în conformitate cu sursele de finanţare disponibile.

 

10.Cuantumurile/mărimile concrete şi persoanele care beneficiază de premii şi suplimente, se stabilesc pe parcursul anului de către PRIMAR prin dispoziţie, în conformitate cu deciziile consiliului local menţionate la punctele 8 şi 9, precum şi în conformitate cu cadrul legal. În acest sens nu sunt necesare alte decizii suplimentare.

11. Iniţiativa privind acordarea premiilor şi suplimentelor la salariu aparţine primarului  conducătorilor subdiviziunilor şi reprezentanţilor salariaţilor autorităţilor locale respective.

12. Primarul (conducătorul APL) beneficiază de premii anuale şi cu diferite ocazii în baza deciziei consiliului local, odată cu întrunirea temeiurilor şi în condiţiile prevăzute de lege şi/sau prezentul Regulament. În cazul acordării premiilor întregului colectiv, de ele beneficiază, din oficiu, şi conducătorul APL (primarul).

13. Temei pentru acordarea ajutorului material, a premiilor şi suplimentelor pot servi după caz: legea, rezultatele şi performanţa individuală la serviciu, performanţa colectivă, zilele de sărbătoare, jubilee şi aniversările,  sârguinţa şi dedicaţia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, manifestarea de iniţiativă şi inovaţie, etc.

14. Ajutorul material, premiile şi suplimentele la salarii se acordă de către autoritatea publică locală executivă (primar), în cazurile prevăzute de lege şi prezentul Regulament, în baza unei evaluări a activităţii persoanelor respective.

15. Ajutorul material se acordă, tuturor persoanelor cu funcţie de demnitate publică, inclusiv conducătorilor APL, funcţionarilor publici şi altor angajaţi din cadrul primăriei, în mărime de un salariu mediu lunar şi în funcţie de resursele disponibile, luând în consideraţie prevederile pct. 8 sau 9 al prezentului Regulament.

16. Premiul unic acordat cu prilejul jubileelor (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ani, etc.), cu ocazia sărbătorilor profesionale (Ziua Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din APL, Ziua Funcţionarului Public, Ziua finansistului, etc.), zilelor de sărbători (Crăciun, Ziua Independenţei, Hramul satului, Paşte etc. ) şi alte zile nelucrătoare în conformitate cu art. 111 al Codului Muncii, în cuantum pînă la un salariu mediu lunar. De aceste premii, beneficiază şi primarul în baza deciziei consiliului local. Premiul unic se acordă în baza dispoziţiei autorităţii publice locale executive.

17. Ajutorul material, premiile şi suplimentele la salarii se acordă de către autoritatea publica locală executivă (primar) prin emiterea unei dispoziţii, după examinarea propunerilor venite din partea subiecţilor menţionaţi în punctul 11 al prezentului Regulament şi în conformitate cu decizia consiliului local, menţionată la punctul 8 şi/sau 9 al prezentului Regulament.

VI. Dispoziţii finale

18. Achitarea plăţilor de la veniturile menţionate va fi inclusă în devizul de cheltuieli la grupa 1 (servicii de stat cu destinaţie generală) art. 111.07 (remunerarea muncii).

19. Evidenţa veniturilor obţinute (taxe şi impozite locale) se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobat de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.

20. Contabilitatea centralizată a primăriei va efectua calcularea plăţilor în baza dispoziţiilor emise de către primar în corespundere cu legislaţia în vigoare.

21. Autoritatea publică locală executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă autorităţii reprezentative şi deliberative raportul despre utilizarea mijloacelor împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului unităţii administrativ-teritoriale sau la altă dată, în termenele, condiţiile şi modul prevăzut de lege.