Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@dmail.com

 

Decizie nr. 1/04

Din 08 februarie 2018

 

Cu privire la stimularea participanşilor

războiului din Avganistan şi

conflictului armat de pe Nistru

 

Examinînd  nota informativă a primarului si în conformitate cu art.14 (n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi art. 27 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei Nucăreni şi utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin Decizia consiliului satesc nr. 6/4 din 07.12.2005 si modificat prin decizia consiliului nr. 3/01 din 21.03.2014, luînd în consideraţie  avizul comisiei  pentru activităţi economico – financiare, agricultură, protecţia mediului, amenajarea teritoriului din 07.02.2018, Consiliul sătesc Nucăreni  DECIDE:

 

  1. Se acorda ajutor unuc participanţilor războiului din Avganistan şi conflictului armat de pe Nistru in marime de 300 lei fiecărui participant din fondul de rezerva. (lista se anexează)
  2. Executarea prezentei decizii se pune în seama contabilului şef al primăriei.
  3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului dna M. Ombun.

 

 

Au votat:  pentru – 7 ; contra - 0; s-au abţinut -0 .

 

 

 

                Preşedintele şedinţei                                Rusu Serghei    

 

 

                Contrasemnează:

 

                Secretarul consiliului                                 Rusu Margareta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia nr.1/04

din 08 .02.2018

L I S T A

 

participanţilor războiului din Avganistan şi conflictului armat de pe Nistru

 

 

Nr.d/r

Numele, prenumele

Suma

 

Participanţii războiului din Avganistan

 

1

Sofroni Grigore

300

2

Cibotari Pavel

300

3

Rumleanschi Anton

300

 

Participanţii conflictului armat de pe Nistru

 

4

Rumleanschi Alexandru

300

5

Sofroni Grigore

300

6

Rusu Ion

300

7

Dorogoi Victor

300

8

Goiman Ludmila

300

 

Total:

2400