Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@dmail.com

 

DECIZIE nr. 1/03

Din 08 februarie 2018

 

   Cu privire la lunarul de înverzire

 şi salubrizare a teritoriului satului.

 

   Considerînd necesare lucrări de salubrizare a teritoriului satului şi în conformitate cu art.14 al.2 lit. h) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 – XVI din 28.12.2006, art.10 din Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515 din 16 iunie 1993, luînd în consideraţie  avizul comisiei  pentru activităţi economico – financiare, agricultură, protecţia mediului, amenajarea teritoriului din 07.02.2018, Consiliul sătesc Nucăreni    DECIDE:

1.Se aprobă programul de măsuri privind înverzirea şi salubrizarea teritoriului satului pentru anul 2018 (se anexează).

2.Se alocă suma de 5000 lei de la ECO 222990 la îndeplinirea Programului de salubrizare şi înverzire a teritoriului satului.

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului dna Ombun M.

 

 

Au votat:  pentru – 7, contra –0, s-au abţinut – 0.

 

 

 

                Preşedintele şedinţei                                  Rusu Serghei 

 

                Contrasemnează:

 

                Secretarul consiliului                                 Rusu Margareta

 

 

Anexă la decizia nr. 1/03

din 08.02.2018

 

Programul de salubrizare şi înverzire a teritoriului satului

 

1.Salubrizarea localitatii:

Diseminarea Regulamentului cu privire la salubrizarea localității și implicarea comisiei

b)stocarea gunoiului la gunoistea autorizata

2.Amenajarea gunoistii autorizate.

3.Salubrizarea cimitirului.

4. Plantare de copaci.