Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@dmail.com

 

 

DECIZIE nr. 1/02

din 08 februarie 2018

 

Cu privire la executarea

bugetului pe anul 2017

 

               În temeiul art. 14 (z) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.28 (4) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, luînd în consideraţie  avizul comisiei  pentru activităţi economico – financiare, agricultură, protecţia mediului, amenajarea teritoriului din 07.02.2018, Consiliul sătesc Nucăreni   DECIDE:

  1. Se ia act de raportul contabilului – şef Manea Nina  privind executarea bugetului pentru anul 2017.
  2. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului sătesc pentru anul 2017 la venituri în sumă de 1707,5 mii lei (94,8%) şi la cheltuieli în sumă de 1680,9 mii lei (87,2%).  

 

Au votat:  pentru – 7; contra - 0; s-au abţinut -0 .

 

 

 

 

 

                Preşedintele şedinţei                                  Rusu Serghei 

 

 

                Contrasemnează:

 

                Secretarul consiliului                                 Rusu Margareta