Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@dmail.com

 

DECIZIE nr. 1/01

din 08 februarie 2018

 

Cu privire la rezultatele activităţii primăriei

şi consiliului sătesc pentru anul 2017.

 

        În baza art. art.14 (z) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, luînd în consideraţie  avizul comisiei  pentru activităţi economico – financiare, agricultură,protecţia mediului, amenajarea teritoriului din 07.02.2018, Consiliul sătesc Nucăreni

                                                                DECIDE:

  1. Se ia act de raportul primarului, dna Ombun Mariana referitor la activitatea primăriei  şi consiliului sătesc pentru anul 2017.
  2. Se stabilesc drept obiective prioritare pentru anul 2018:

1.Salubrizarea localităţii.

2.Reparaţia unor porţiuni de drum.

3.Reparația unei porțiuni de apeduct.

4.Lucrări de reparație și igenizare a sondei cu NLC 7060063

5. Activităţi culturale.

6.Amenajări în teritoriu.

7.Atragerea de noi investiţii.

        3.  Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului.

 

 

Au votat:  pentru – 6; contra - 0; s-au abţinut -1 (Ostrovan L.) .

 

 

 

 

                Preşedintele şedinţei                                 Rusu Serghei 

 

 

                Contrasemnează:

 

                Secretarul consiliului                                 Rusu Margareta