Republica Moldova


Sărătenii vechi

     REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  COMUNAL

SĂRĂTENII  VECHI

 

MD 5830 s. Sărătenii Vechi

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

СЭРЭТЕНИЙ ВЕКЪ КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

МД 5830 с. Сэрэтений Векъ

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

                                                        D E C I Z I E   nr. 1/8
                                                        din 02 februarie 2018

 

Notificarea Oficiului teritorial al

Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei 6/14 din 07.12.2017.

 

     Examinînd notificarea nr.1304/ot8-13 din 10.01.2018 cu  privire la abrogarea deciziei

 nr.6/14 din 07.12.2017 privind ,,Expunerea la licitație a bunurilor proprietate a unutății administrativ teritoriale” avînduse în vedere avizul pozitiv al comisiei pentru administrare publică, juridică şi de disciplină din 30.01.2018, în  temeiul art.14 al.3 din  Legea privind Administraţia publică locală nr 436-XVI din 28.12.2006, art.65 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice locale şi centrale, Consiliul Comunal Sărătenii Vechi  D E C I D E:

 

1.Se abrogă decizia nr.6/14 din 07.12.2017 privind ,, Expunerea la licitație a bunurilor proprietate a unutății administrativ teritoriale”

 

 2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului comunei Sărătenii Vechi, dl.Tulgara Iurie.

 

 

AU VOTAT: Pentru     -  13 consilieri           Împotrivă -     0              Abţinut    -    0

 

 

Semnează:

Preşedinte al şedinţei                                                                        Vetrilă Valentin                                                

Contrasemnează:

Secretar al consiliului                                                                        Cupcea Veronica