Republica Moldova


Sărătenii vechi

   REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  COMUNAL

SĂRĂTENII  VECHI

 

MD 5830 s. Sărătenii Vechi

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

СЭРЭТЕНИЙ ВЕКЪ КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

МД 5830 с. Сэрэтений Векъ

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

                                                        D E C I Z I E   nr. 1/7
                                                        din 02 februarie 2018

 

Cu privire la alocarea

mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei Sărătenii Vechi.

 

    În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondului de rezervă a primăriei comunei Sărătenii Vechi, avînduse în vedere avizul pozitiv al comisiei pentru activitate economico- financiară, buget şi finanţe 30.01.2018, în temeiul art.14 al.2 lit.( n) al Legii privind administraţia publică locală nr 436–XVI  din 28.12.2006, art.18, 30 din  Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV  din 16.10.2003, Consiliul comunal  Sărătenii Vechi D E C I D E :

 

I.Se alocă surse financiare din fondului de rezervă al primăriei comunei Sărătenii Vechi pentru anul 2018, care alcătuiește suma de 25,0 mii lei, după cum urmează .

 

1.Pentru veteranii de război, se alocă  – 1,0 mii lei (lista se anexează)

2.Pentru văduvele veteranilor de război, se alocă   - 1,2 mii lei(lista se anexează)

3.Pentru participanţii la luptele din Afganistan -1,8 mii lei(lista se anexează)

4.Pentru participanţii la conflictul armat pentru integritatea R.Moldova  - 3,9 mii lei (lista se anexează)

5.Pentru procurarea detectoarelor autonome de fum privind prevenirea cazurilor de incendii și intoxicații în locuințele persoanelor vîrstnice și social vulnerabile, se alocă – 3 000,0 lei.

 

III. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului comunei Sărătenii Vechi, domnului

Iurie Tulgara. 

 

AU VOTAT: Pentru  -  13 consilieri            Împotrivă -     0               Abţinut    -   0  

 

 

Semnează:

Preşedinte al şedinţei                                                                        Vetrilă Valentin

                  

Contrasemnează:

Secretarul consiliului                                                                        Cupcea Veronica