Republica Moldova


Sărătenii vechi

  REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  COMUNAL

SĂRĂTENII  VECHI

 

MD 5830 s. Sărătenii Vechi

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

СЭРЭТЕНИЙ ВЕКЪ КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

МД 5830 с. Сэрэтений Векъ

Tel. (258)-73-2-36, 73-2-38,

 

 

                                                        D E C I Z I E   nr. 1/6
                                                        din 02 februarie 2018

 

    Cu privire la alocarea mijloacelor

 financiare din soldul disponibil al primăriei Sărătenii Vechi.

 

    În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor soldului disponibil a primăriei comunei Sărătenii Vechi, avînduse în vedere avizul pozitiv al comisiei pentru activitate economico- financiară, buget şi finanţe 30.01.2018, în temeiul art.14 al.2 lit.( n) al Legii privind administraţia publică locală nr 436–XVI  din 28.12.2006, art.27, 30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV  din 16.10.2003, Consiliul comunal  Sărătenii Vechi D E C I D E :

 

I.Se alocă mijloace financiare din soldul disponibil care alcătuiește suma totală de 919 140 lei după cum urmează:

 

1.Servicii cadastrale,  anunţuri se alocă suma de 20 000,0 lei

2.Pentru instruirea funcţionarilor publici şi a alesului local, se alocă – 2 000,0 lei

3.Pentru prestarea serviciilor din arhiva fostului colhoz ,,Victoria” pe perioada 01.02.2018 -01.12.2018 – 7 620,0 lei

4.Pentru prestarea serviciilor în calitate de şofer, pe perioada 01.02.2018 pînă la 31.12.2018 – 7 620,0lei

5.Pentru întereţinerea punctul de pompieri din satul Chiştelniţa, se alocă -  2 000,0 lei

6.Pentru  achitarea salariului persoanelor angajate la lucrări publice de salubrizare se alocă suma de  37 352,40 lei.

7.Indemnizaţia pentru consilieri se alocă suma de - 6 720,0 lei

8. Pentru întreţinerea  şi buna funcţionare a muzeului(rechizite, detergenţi ş.a) se alocă suma –  5 390,0 lei.

9. Pentru prestarea serviciului persoanei responsabile de funcţionarea Muzeului satului ,,De la tradiţii la contemporanietate” , se alocă - 7 800,0 lei

10. Pentru salarizarea persoanei care prestează servicii în calitate de electrician – 8 400,0 lei

11.Restituirea subvenţiilor pentru Grădiniţa de copii din satul Sărătenii Vechi – 146 700,0 lei

12.Pentru reparația construcției ,,Centrului de agrement din s Zahareuca,, ,se alocă—50 000,0 lei

13. Achitarea datoriilor SRL,,Aldos Grup” pentru efectuarea lucrărilor, se alocă  – 128 632.27lei

14. Achitarea datoriilor SRL ,,Globeco Internațional”, se alocă -  6 360,0 lei

15. Achitarea datoriilor SRL ,,Mialed Expert”, se alocă – 18 989,0 lei

16. Pentru procurarea materialului săditor (copaci), se alocă – 20,000,0 lei

17.Pentru reparația automobilului primăriei, se alocă – 5 000,0 lei

18.Pentru prestarea serviciilor de verificare a devizelor, se alocă – 5 000,0 lei

19.Pentru prestarea serviciilor serviciilor juridice, se alocă – 5 000,0 lei

20.Pentru procurarea drapelelor, se alocă – 2000,0 lei

21.Pentru servicii înregistrare a tractorului, se alocă – 3 000,0 lei

22.Prestarea serviciilor de reparație a îngrădirii miniterenului sportiv, se alocă – 30 000,0 lei

23.Prestarea serviciilor pentru lucrări de reparație a drumului, se alocă  - 74 000,0 lei

24.Prestarea serviciilor pentru îndeplinirea lucrărilor la iluminatul stradal, se alocă  – 181 456,33lei

25.Procurarea materialelor la iluminault stradal, se alocă suma – 130 000,0 lei

26.Pentru procurarea costumelor naționale, se alocă – 8 100,0 lei

 

II. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului comunei Sărătenii Vechi, domnului Iurie Tulgara.  

 

 

 

 Semnează:

Preşedinte al şedinţei                                                                    Vetrilă Valentin                                          

 

Contrasemnează:

Secretarul consiliului                                                                      Cupcea Veronica