Republica Moldova


Verejeni

Examinînd cererea cet. Nica Ana, conducătorul Centrului de Arte și Tehnologii din satul Verejeni privind necesitatea achitării unei părți din contribuția comunității, necesară la implementarea Proiectului ”Construcția Centralei Termice pe biomasă la Centrul de Arte și Tehnologii din satul Verejeni, r. Telenești”  în conformitate cu art.14 al. (2) lit. b,f  art. 76 ale  Legii privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,   avizul pozitiv al comisiei pentru programe de activitate economică, buget, finanțe, agricultură din 04.12.2017,  Consiliul Sătesc Verejeni    DECIDE:

 

  1. Se aprobă  alocarea surselor financiare în sumă de 12 mii lei pentru a achita o parte din contribuția comunității necesară la implementarea Proiectului ”Construcția Centralei Termice pe biomasă la Centrul de Arte și Tehnologii din satul Verejeni, r. Telenești”, amplasat în blocul administrativ nr. II al Primăriei Verejeni, reparat și amenajat în perioada 2012-2015 cu surse financiare din bugetul local.
  2. Mijloacele financiare necesare se vor lua din Soldul Disponibil al Primăriei Verejeni

F1F3  1012, P1P2 9010, P3 00348, cod ECO 251100   -12,0 mii

F1F3 0434, P1P2 5804, P3 00436, cod ECO 337110 + 4,3 mii lei, cod ECO 222500  +7,7 mii lei.

 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Verejeni, d-nul Bîrcă Ștefan.