Republica Moldova


Văsieni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC VĂSIENI

MD 5835 s. Văsieni

Tel. (258) 55 323,55-311

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВЭСИЕНЬ

МД 5835 с. Вэсиень

Tel. (258) 55 323,55-311

 

DECIZIA nr. 9/1

  20 decembrie 2017                                                                                                      s.Văsieni

Cu privire la transmiterea bunurilor gimnaziului Văsieni.

          În conformitate cu Legea nr. 91-XVII din 26.04.2012 „Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiilor consultative ale consiliului sătesc din 20.12.2017 și deciziei consiliului rational Telenești nr.5/10 din 27.11.2014 ,,Privind modificarea și completarea Deciziei nr.5/12 din 04.12.2012 ,,Cu privire la statutul instituțiilor de învățămînt preuniversitar din raion,, în temeiul art. 859  Codul Civil al R. Moldova, art. 14  al. 2 lit. b) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la administraţia publică locală”, art. 4 al.1 lit g) al Legii privind descentaralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art, 8 alin (4) din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 privind proprietatea publică a unităţilor administrati-teritoriale, art.9 al.2 lit.b), art.14 al.(1), lit. c) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, art. 8 al 5 al  Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,   Consiliul sătesc Văsieni

D E C I D E:

1.Se transmit în comodat de la primăria satului Văsieni imobilele cu  suprafaţa  de 1754,5 m2: gimnaziul cu suprafaţa de1588 m.p.; şopron cu suprafaţa de40,8 m.p.; şopron cu suprafaţa de24 m.p.; şopron cu suprafaţa de47,3 m.p. ; cazangerie cu suprafaţa de29 m.p.; obiect sanitar (WC) cu suprafaţa de19,5 m.p., la valoarea de  1045226 lei, pe un termen de trei ani, cu titlu gratuit, gimnaziului Văsieni .

2.Se acordă împuterniciri primarului d.Morgoci Gheorghe de a încheia contractul de comodat cu administrația gimnaziului Văsieni.

       3.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  primarului satului Văsieni d.Morgoci Gheorghe.

Preşedintele şedinţei  a  IX-a extraordinare                              Baciu Nicolae            

Secretarul consiliului sătesc                                                         Vîrlan Larisa