Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 08/02

din 22.12.2017

 

            Cu privire la primirea

         documentației de proiect

         

            Examinînd scrisoarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr.5196-196 din 21.12.2017 (anexă la decizie), în vederea primirii documentației de proiect pentru lucrări de renovare a instituției de învățămînt;

            În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.881 din 01.11.2017 cu privir la transmiterea unor bunuri;

           în temeiul art. 14 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

           avînd avizele pozitive ale comisiilor de specialitate, Consiliul local Costești

 

A decis:

 

  1. Se deleagă la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării primarul or.Costești, Dl.Glasu Nelu și alesul local, Dl.Iațcun Iurie să primească documentația de proiect pentru lucrări de renovare a instituției de învățămînt-Liceul Teoretic ”Silvian Lucaci” din or.Costești.
  2. Prezenta decizie va fi remisă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 

                                                                                 

        Preşedinte al şedinţei                                                       Iațcun Iurie

        Secretar al consiliului                                                      Zuza Elona

 

            A luat cunoștință

         Primarul or.Costești                                                       Glasu Nelu

 

 

               Conform originalului                                    

                Secretar al consiliului                                                             Zuza Elona

                Anexă

la Decizia CL Costești nr.08/02 din 22.12.2017