Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 08/01

din 22.12.2017

 

Cu privire la delegarea reprezentantul

Consiliului local Costești  în calitate de

membru al comisiei  de concurs pentru

ocuparea funcţiei de director  în instituţiile

        de învăţămînt preșcolare

 

      În conformitate cu prevederile pct.26  alin.1) lit.c) din Ordinul MINISTERULUI EDUCAŢIEI nr.163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general,

     în temeiul art. 14 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

    avînd avizele pozitive ale comisiilor de specialitate, Consiliul local Costești

 

A decis:

  1. Se deleagă reprezentantul Consiliului local Costești Dna Șatcovschi Liuba ,

în calitate de membru al comisiei  de concurs pentru ocuparea funcţiei de director  în instituţiile de învăţămînt preșcolar din cadrul  Primăriei Costești r.Rîșcani.

 

        Preşedinte al şedinţei                                                    Iațcun Iurie

        Secretar al consiliului                                                    Zuza Elona

 

            A luat cunoștință

         Primarul or.Costești                                                       Glasu Nelu