Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

   

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL  CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md                                                       

 

                                                       DECIZIE nr. 9/20

                                                   din  30 octombrie  2017

Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare

 

     Avînd în vedere raportul contabilului șef, Rața  Elena, în scopul remunerării consilierilor pentru participare la ședințele Consiliului;

    În conformitate cu prevederile  deciziei Consiliului comunal nr.  10/1 din 06.12.2016  ,, Cu privire la aprobarea bugetului comunei Chircăieștii Noi pentru anul 2016”  art.24  din Legea  nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

    În baza  art. 12(2) , art.26 pct.2 lit.c), 3  din Legea   Republicii Moldova  nr.397-XV din 16 10.2003 privind finanțele publice locale cu ulterioarele modificări;

       În temeiul art.14(2) lit.,,n’’ , art.20 (1,5) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006

                           Consiliul comunal Chircăieștii Noi DECIDE:

     1.Se  alocă  mijloace financiare  în mărime de 7957 lei , indemnizația consilierilor  pentru participare la ședințele Consiliului comunal în anul 2017, din bugetul aprobat   anexa nr.3 ,,Resursele și cheltuielile bugetului comunei Chircăieștii Noi conform clasificației funcționale și pe program pentru anul 2017” în programul ,,Servicii cu destinație generală”, ,,Exercitarea guvernării”.

   2.Decizia se aduce la cunoştinţă publică:

        - primarului ;

       - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

        - populației comunei prin afişare pe panou    .

            Preşedintele şedinţei                                    Contrasemnează:

            Vatamaniuc Maria                         Secretarul Consiliului comunal  

                                                                                      Dănuţă Natalia

 

 Au votatat:

pro-7

impotrivă-0

s-au abținut-0