Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

   

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL  CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md                                                       

 

                                                       DECIZIE nr. 9/18

                                                   din  30 octombrie  2017

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervă

a primăriei comunei Chircăieştii Noi 

 

         Avind în vedere avizul pozitiv al  comisiilor de specialitate .

         În scopul ameliorării  situației create în familia cet.Dimitrioglo Parascovia, persoană cu grad de disabilitate accentuat,familie socialment vulnerabilă;

         În conformitate cu prevederile art.18(2), 26  din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003  privind finanţele publice locale;

       În baza art.12(2) din Legea Republicii Moldova privind descentalizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; cu pct,.5 lit.,d’’ din regulamentul privind constituirea fondului de rezervă ale autorităţii administraţirei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestoara aprobat prin decizia Consiliului comunal nr.din  24  iulie 2015;

  În temeiul   art.14 (2) lit.,,n’ , art.20(1,5) din  Lgea Republicii Moldova nr.436-XVI  din 28.12.2006 privind privind administraţia publică locală;

                                    Consiliul comunal DECIDE:

     1. Se alocă mijloace financiare din fondul de rezervă a primăriei comunei Chircăieştii Noi în anul curent în sumă de 2000  lei , ajutor material unic  pentru familia cet. Dimitrioglo Parascovia, persoană cu grad de disabilitate accentuat, familie socialment –vulnerabilă, pentru procurarea  materialelor de construcție la reparația  casei ;

     2.Responsabil de prezenta decizie se numeşte dana Raţa Elena, contabil şef.

     3.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă publică din data semnării:

- primarului;

- Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

- locuitorilor comunei prin afişare pe panou ;

- cet. Dimitrioglo  Parascovia  ; .

          Preşedintele  şedinţei                                        CONTRASEMNEAZĂ :

          Vatamaniuc Maria                                   Secretarul Consiliului comunal

                                                                                      Dănuţă Natalia                                                                                       

Au votat: pro-5

Împotrivă-0

s-au obținut-2                                           _____________________Dimitrioglo Parascovia

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                  

 

 

 

                            

                           

                                      

 

                                       REPUBLICA   MOLDOVA

                                           RAIONUL CĂUŞENI

                          CONSILIUL COMUNAL CHIRCĂIEŞTII NOI

Comisia în domeniul activităţii economico –financiare ,drept şi disciplină

 

                                                   A V I Z

                            Din ,,_   __’’ octombrie  ____2017

 

Proiectul de Decizie nr._9/18_ din    30  octombrie __2017

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervă

a primăriei comunei Chircăieştii Noi 

 

      În conformitate cu prevederile  pct.15   din Regulamentul privind constituire și funcționarea Consiliului comunal Chircăieștii Noi,aprobat prin Decizia Consiliului comunal nr.2/1 din14 iulie 2015

     În  temeiul art.22  din  Legii  Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006 ,

 Comisia în domeniul activităţii economico –financiare ,drept şi disciplină

                                                       DECIDE:

  1.Se recomandă Consiliului comunal Chircăieștii Noi(aprobarea)

 proiectului de Decizie  nr.9/18  din 30.10. 2017 ,, Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervă a primăriei comunei Chircăieştii Noi” 

 

 

 

               Preşedinte                                     Tcaci Pavel

 

               Secretar                                        Danuța Piotr