Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

   

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL  CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md                                                       

 

                                                       DECIZIE nr. 9/16

                                                   din  30 octombrie  2017

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din fondul de rezervă

a primăriei comunei Chircăieştii Noi 

 

         Avind în vedere avizul  pozitiv al comisiilor de specialitate;

         În scopul ameliorării situației create în familia cet. Cucerenco Svetlana.

         În conformitate cu prevederile art.18(2), 26  din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003  privind finanţele publice locale;

       În baza art.12(2) din Legea Republicii Moldova privind descentalizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; cu pct,.5 lit.,d’’ din regulamentul privind constituirea fondului de rezervă ale autorităţii administraţirei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestoara aprobat prin decizia Consiliului comunal nr.din  24  iulie 2015;

  În temeiul   art.14 (2) lit.,,n’ , art.20(1,5) din  Lgea Republicii Moldova nr.436-XVI  din 28.12.2006 privind privind administraţia publică locală;

                                    Consiliul comunal DECIDE:

  1. Se alocă mijloace financiare din fondul de rezervă a primăriei comunei Chircăieştii Noi în anul curent în sumă de 2000  lei , ajutor material unic  pentru familia cet. Cucerenco Svetlana , familie numeroasă, socialment-vulnerabilă,  pentru cursul de reabilitare  și procurarea  medicamentelor  ficei

     Cucerenco Raisa, persoană cu grad accentuat  de disabilitate .

     2.Responsabil de prezenta decizie se numeşte dna Raţa Elena, contabil şef.

     3.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă publică din data semnării:

- primarului;

- Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

- locuitorilor comunei prin afişare pe panou ;

- cet. Cucerenco Svetlana ;

          Preşedintele  şedinţei                                        CONTRASEMNEAZĂ :

          Vatamaniuc Maria                                   Secretarul Consiliului comunal

                                                                                      Dănuţă Natalia                                                                                        

Au votat: pro-7

Împotrivă-0

s-au obținut-2                                           _____________________Cucerenco Svetlana