Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

                                       

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 s.Chircăieştii  Noi, str.Stefan cel Mare 44, tel./fax.94-2-36, tel.94-0-36: e-mail.primchircăieştiinoi @mail.md

 

                                                               DECIZIE nr.9/5

                                                         din  30 octombrie    2017

 

 Cu privire la  cererea cet.Ialanji Serghei

 

      În conformitate cu prevederile art. 4,5,8 din Legea nr.190  din 19.07.1994 cu

 privire la petiționare cu ulterioarele modificări;

       În temeiul art.14(3) , art.20 (1,5) al Legii Republicii Moldova privind

 administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006

                           Consiliul comunal Chircăieștii Noi DECIDE:

     1. Se acceptă   cererea cet. Ialanji Serghei, persoană cu grad de disabilitate mediu

 în alocarea ajutorului material în legătură cu demolarea casei, după ploile torențiale

din 26-27 iulie 2017 .

      2.Prezenta Decizie  se comunică :

-Primarului comunei;

-Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

-  cet. Ialanji  Serghei ;

 - lociuitorilor comunei prin afişare pe panou ;

 

    Preşedintele şedinţei                                                 Contrasemnează:

    Vatamaniuc Maria                                              Secretarul Consiliului comunal

                                                                                          Dănuţă Natalia  

 

Au votat: pro-5

Împotrivă-0

s-au obținut-2