Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

                                       

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 s.Chircăieştii  Noi, str.Stefan cel Mare 44, tel./fax.94-2-36, tel.94-0-36: e-mail.primchircăieştiinoi @mail.md

 

                                                               DECIZIE nr.9/4

                                                         din  30 octombrie    2017

 

 Cu privire la  cererea cet.Danuța Piotr

 

      În conformitate cu prevederile art. 4,5,8 din Legea nr.190  din 19.07.1994 cu

privire la petiționare cu ulterioarele modificări;

       În temeiul art.14(3) , art.20 (1,5) al Legii Republicii Moldova privind

administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006

                           Consiliul comunal Chircăieștii Noi DECIDE:

  1. 1.     Nu se acceptă  la moment  cererea cet. Danuța Piotr în alocarea trerenului pentru construcția casei individuale de locuit  cu nr. 78  conform schemei  cod cadastral  2314105160  destinat construcției din intravilanul satului Chircăieștii Noi, deoarece la moment nu sunt formate bunurile imobile pentru alocare.
  2. 2.     Prezenta Decizie  se comunică :

-Primarului comunei;

-Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

-  cet. Danuta Piotr;

 - lociuitorilor comunei prin afişare pe panou , www.actelocale.md;

    Preşedintele şedinţei                                                 Contrasemnează:

   Vatamaniuc Maria                                         Secretarul Consiliului comunal

                                                                                          Dănuţă Natalia  

Au votat: pro-5

Împotrivă-0

s-au obținut-1