Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL  CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md                                                       

 

                                                  Decizia nr.9/2

                                          din   30  octombrie  2017

Cu privire la pregătirea  instituțiilor  bugetare

 din comună  pentru sezonul rece    2017-2018

        În scopul asigurării activităţii eficiente ale instituţiilor publice  în condiţiile de toamnă- iarnă, aprovizionării cu resurse energetice, cărbune, apă şi canalizare.

       În baza art.4 lit,,c’’ şi lit,,h’’ al Legii Republicii Moldova  nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

        În temeiul art.14(2)lit,,f’’, art.19(3) art.20 (1,5) al Legii Republicii Moldova  privind administraţia publică locală  nr.436- XVI din 28.12.2006

                                      Consiliul comunal DECIDE:

1.Se ia act de raportul dlui Cananeu Valentin  , primarul comunei Chircăieştii Noi ,, Cu privire la pregătirea  instituțiilor bugetare  din comună pentru sezonul rece    2017-2018”

2.Conducătorilor  instituţiilor  publice în comun acord cu primarul comunei vor întreprinde următoarele măsuri de pregătire a instituţiilor publice pentru sezonul  rece 2017-2018:

- vor finisa lucrările de reparaţie curentă şi capitală a clădirilor instituţiilor publice;

- vor finisa lucrările de reparaţie curentă, capitală a sistemului de încălzire , apeductului şi a sistemului de canalizare;

-vor întreprinde măsuri concrete  pentru instituirea unui regim riguros de economie a energiei, căldurii şi  apei;

-vor  contribui la micşorarea cheltuielilor pentru energie şi resurse energetice prin implementarea proiectelor privind majorarea eficienţei energetice la obiectele de menire social-culturală;

- vor întreprinde măsuri necesare pentru a asigura activitatea corespunzătoare în perioada rece a anului 2017-2018.

3.Decizia se aduce la cunoştiinţă publica :

        - primarului ;

        - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

        - populației comunei prin afişare pe panou  .

          Preşedintele  şedinţei                                        CONTRASEMNEAZĂ :

          Vatamaniuc Maria                                      Secretarul Consiliului comunal

                                                                                      Dănuţă Natalia                                                                                       

Au votat: pro-7

Împotrivă-0

s-au obținut-0