Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

   

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL COMUNAL  CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md                                                       

 

                                                       DECIZIE nr. 9/1

                                                   din  30 octombrie  2017

Cu privire la  executarea bugetului primăriei

comunei Chircăieștii Noi pe  9 luni  ale  anului 2017

 

      Avînd în vedere  raportul  dnei Rața Elena ,contabil șef  și avizul  pozitiv  al  comisiilor  de specialitate;

    În conformitate cu prevederile art . 29(3)din Legea nr.397 –XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale cu ulterioarele modificări;

     în temeiul atr. 14(3),20(1),(5)  al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal                                                        

                                              DECIDE:

     1.Se ia act  de raportul  contabilului șef Rața Elena ,, Cu privire la  executarea bugetului  primăriei comunei Chircăircăieștii Noi  pe 9 luni ale anului 2017 la capitolul ”Venituri”  aprobat  în sumă de  8214,1 mii lei,precizat 9247,0 mii lei  executat în sumă de 2829,7 mii lei ,  ce alcătuiește 30,6  %, față de bugetul precizat.

    2.Se aprobă executarea bugetului primăriei comunei Chircăieștii Noi pe 9 luni ale anului 2017  la capitolul ”Cheltuieli” aprobat  în sumă de 8214,1 mii lei ,precizat 2780,6 mii lei , executat  în sumă de 2829,7, ce alcătuiește   30,1   %, față de bugetul precizat  .

           2.Decizia se aduce la cunoştiinţă publica :

        - primarului ;

       - Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat ;

        - populației comunei prin afişare pe panou,www.actelocale.md  .

          Preşedintele  şedinţei                                        CONTRASEMNEAZĂ :

          Vatamaniuc Maria                                   Secretarul Consiliului comunal

                                                                                      Dănuţă Natalia                                                                                       

Au votat: pro-7

Împotrivă-0

s-au obținut-0