Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I E  nr. 06/06

din 29.09.2017

” Cu privire la alocarea mijloacelor

   financiare din soldul disponibil”

 

       În conformitate cu art. 14 din  Legea privind administraţia publică locală

nr. 436-XVI din 28.12.2006;

      conform prevederilor din Capitolul X, art.10.1, punctul 544 (a) al Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015;

      conform prevederilor  art.: 4,11 al.(2),12,13, din Legea 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

      în temeiul art.27 alin.2 pct.c) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

      avînd avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate, Consiliul local Costeşti

A decis:

  1.   Se alocă mijloace financiare din soldul disponibil în sumă totală de                   

           22 821, 00 lei, conform Anexei nr.1.2.

      2.  Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.Costești, Dlui Glasu Nelu.

      3.  Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economice şi comerţ.

 

                Preşedinte al şedinţei                                              Pelin Aliona

                Secretar al consiliului                                              Zuza Elona                           

                                                                                     

 

Anexa 1

la Decizia nr.06/06 din 29.09.2017

                                                                                                                            

                             

Nr.d/o

Destinația alocării mijloacelor financiare

 

Suma, lei

1

Reparația autoturismului de serviciu al Primăriei

10 000,0

 

2

Procurarea a patru cauciucuri pentru autoturismul de serviciu al Primăriei

 

4 821,0

 

3

Procurarea a 20 de capace de canalizare pentru conectarea la reteaua de canalizare a Casei de cultură Costești

 

8 000,0

 

 

 

 

Total:

22 821,0

 

          Preşedinte al şedinţei                                                Pelin Aliona   

           Secretar al consiliului                                                Zuza Elona