Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 06/04

din 29.09.2017

    ”Cu privire la cererea de

  privatizare a spaţiului locativ”

Examinînd cererea și documentele anexate (order de repartiţie a spaţiului locativ nr.142 din 11.02.1992, certificat de casatorie, certif. de naștere a 2 copii, certificat de deces al soțului, diplomă de studii superioare, anexă la decizie)  de către cet.Ursu Irina, d.n.29.12.1964, c.p.2008030001402, de a privatiza apartamentul nr. 23 din str.Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.3 or.Costești r.Rîșcani, în care locuieşte împreună cu familia, conform orderului de repartiţie a spaţiului locativ nr.142 din 11.02.1992, eliberat familiei sale în temeiul Deciziei consiliului orăşenesc  Costeşti Nr.1 din 16.01.1987;

     în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 10 și 11 ale Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 din 10 martie 1993, cu modificările ulterioare,

     art. 14 alin.(2) lit.d) al Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,

     art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.435 din 28.12.2006 privind  descentralizarea administrativă,

     conform prevederilor art.5 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe,

     avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul local Costeşti

A decis:

  1. Se permite cet.Ursu Irina, d.n.29.12.1964, c.p.2008030001402  privatizarea apartamentul nr.23 din str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.1 din or.Costeşti, r.Rîşcani alcătuit din două odăi, în care locuieşte cet.Ursu Irina, împreună cu familia, repartizat conform orderului de repartiţie nr. 142 la data de 11.02.1992 de către primarul or.Costești în temeiul  Deciziei consiliului orăşenesc  Costeşti Nr.1 din 16.01.1987.
  2. Se obligă cet.Ursu Irina să prezinte contractul de privatizare a locuinței sus-numite la Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal Costești” pentru a fi exclus din Registrul de evidență a fondului de locuințe neprivatizate și de la evidența contabilă.
  3. Secretarul Consiliului local va aduce la cunoştinţa cetăţenilor vizaţi decizia în cauză.

              Preşedinte al şedinţei                                            Pelin Aliona

              Secretar al consiliului                                            Zuza Elona

 

Anexă

la Decizia CL Costești nr.06/04 din 29.09.2017