Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 06/03

din 29.09.2017

     

        „Cu privire la cererea de defrișare a arborilor ”

 

         Examinînd cererea (anexă la decizie) cet.Ciobanu Evghenia, d.n.03.05.1944  de defrișare  a trei arbori specia plop, amplasați peste drum de locuința fiicei, sale, Ciobanu Violeta, (str.Constantin Stamati, 15 or.Costești, nr.cadastral 7123116165)  care se află peste hotare,  deoarece rădăcinile arborilor s-au extins subteran sub prispa casei și prezintă pericol de dărîmare a construcției;

        în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit.b), f1) din Legea privind administrația publică  locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006;

        în temeiul art. 4 alin. (1) lit.a), g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

       avînd avizele pozitive ale comisiilor de specialitate, Consiliul local Costeşti

A decis:

  1. Se permite defrișarea a trei arbori specia plop, cu dimensiunile de:

1      arbore – diametru de 0,60 m, cu înălțimea de aproximativ 10-12 m.,

2    arbori -  diametru 0,40 m., cu înălțimea de aproximativ 8-10 m.,

amplasați pe terenul APL Costești, peste drum de casa de locuit a cet.Ciobanu Violeta, din str.Constantin Stamati, 15 or.Costești, nr.cadastral 7123116165, întru prevenirea dărîmării casei, cu acordul Inspecției Ecologice Rîșcani.

2. Se deleagă cet.Ciobanu Evghenia să perfecteze actele  necesare  pentru primirea autorizaţiei pentru lucrările de evaluare şi de defrişare  a arborilor.

3. Se pune în sarcina Î.M.”Apă-Canal Costești” să efectueze lucrările de defrișare a trei arbori specia plop din adresa sus-numită.

4. Masa lemnoasă obţinută din defrişarea  arborilor  va fi luată la evidență contabilă de către Primăria Costești.

5. Se pune în sarcina Dnei Ciobanu Evghenia să planteze în locul arborilor de plop defrișați trei arbori de specia tei.

6. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.Costești, Dl.Glasu Nelu.

7. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de specialitate pentru agricultură, infrastructură, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.

 

              Preşedinte al şedinţei                                    Pelin Aliona 

             Secretar al consiliului                                    Zuza Elona     

                                

Anexă

la Decizia CL Costești nr.06/03 din 29.09.2017