Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 06/02

din 29.09.2017

 

”Cu privire la aprobarea Programului privind

  repartizarea mijloacelor pentru infrastructura

      drumurilor publice locale pe anul 2017”

 

    Conform Legii nr.33 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16.12.2016;

    în conformitate cu prevederile Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996, cu modificările și completările ulterioare;

    în conformitate cu Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

    în conformitate cu art.23 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    conform prevederilor art.55 alin.(5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014,

    conform prevederilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.24 din 10.03.2017;

    conform prevederilor art. 14 alin.(2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

   în conformitate cu Decizia Consiliului local Costești nr.02/01 din 19.04.2017 ”Cu privire la corelarea (nr.2) bugetului aprobat al UAT Costești pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017” anexa 2;

    avînd avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul local Costeşti

                                                           A decis:

 

  1. Se aprobă Programul privind repartizarea mijloacelor pentru infrastructura drumurilor publice locale pe anul 2017 (se anexează, anexele 1, 1.1, 1.2, 1.3).
  2. Finanţarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea mijloacelor pentru infrastructura drumurilor publice locale pe anul 2017 se va efectua din contul mijloacelor pentru infrastructura drumurilor publice locale pentru a.2017.
  3. Achiziţiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat se vor efectua conform prevederilor legale.
  4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.Costești, Dl.Glasu Nelu.
  5. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de specialitate  pentru activităţi economice  şi comerţ.         

                      

          Preşedinte al şedinţei                                                Pelin Aliona 

          Secretar al consiliului                                                Zuza Elona

                                                                                           Anexa1

 la Decizia CL Costești nr.06/02 din 29.09.2017

 

Programul

privind repartizarea mijloacelor pentru

infrastructura drumurilor publice locale pentru anul 2017

 

Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale, conform tabelului:                                                                      

 

Articolul de cheltuieli

Drumuri publice locale

or.Costești

                            Volumul de lucrări

 

 

Drumuri publice locale s.Dămășcani

Drumuri publice locale s.Duruitoarea

Drumuri publice

local s.Păscăuți

Drumuri publice locale s.Proscureni

Total

Mii

lei

 

1.

 

 

 

întreținerea de rutină

a drumurilor, profilarea lor,

inclusiv întreținerea

periodică și

reparații curente

 

 

---

 

 

---

300 mii lei

1. Str.Tinereții

(cet.Morari Leonid-Pîntea Eugenia)

2. str.Graiul Stîncii (Bibliotecă-Musteață Andrian-Cocieru Angela)

3. str.Izvorului (Bordianu Rita-Popovici Nadejda-Pod, intersecția cu str.Florilor)

4. str.Păcii (în fața Sf.Biserici-Banari Igor-Popovici Fiodor)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.1

38,2 mii lei

1.De la Piață (str.Lesnaia colț cu str.Mira  - cimitir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.2

60,0 mii lei

Str.Naberej-nai colț cu str.Proscure-nilor, în continuarea străzii Naberejnaia pînă la intersecția cu str.D.Cante-mir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1.3

398,2

2

Întreținerea

drumurilor pe timp

de iarnă

(deszăpezire, combaterea poleiului)

 

 

 

 

 

50,0

 

total

 

 

300,0

38,2

60

448,2

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Anexa 1.1

la Decizia CL Costești nr.06/02 din 29.09.2017

 

 

Anexa 1.2

la Decizia CL Costești nr.06/02 din 29.09.2017

 

 

Anexa 1.3

la Decizia CL Costești nr.06/02 din 29.09.2017

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Anexa 2 la

la Decizia CL Costești nr.06/02 din 29.09.2017