Republica Moldova


Primăria or.Costești

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

МЕСТНЫЙ СОВЕТ КОСТЕШТЬ

RAIONUL RÎŞCANI

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr. 06/01

din 29.09.2017

    „Cu privire la abrogarea Deciziei  CL Costești

     nr.05/03 din 04.09.2017 ”Cu privire la modificarea

     bugetului primăriei Costești pe a.2017”

 

      Examinînd propunerea primarului or.Costești, Dlui Glasu Nelu privind anularea Deciziei nr.05/03 din 04.09.2017 ” Cu privire la modificarea bugetului primăriei Costești pe a.2017”  (anexă la prezenta decizie);

      în conformitate cu prevederile art.14 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

     conform prevederilor din Secţiunea 2 din Capitolul IX din Legea nr. 317 din  18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,

      avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul local Costeşti

                                                A decis :

  1. Se ia act de propunerea primarului or.Costești, Dl.Glasu Nelu privind abrogarea Deciziei CL Costești nr.05/03 din 04.09.2017 ” Cu privire la modificarea bugetului primăriei Costești pe a.2017”
  2.  Se  abrogă Decizia CL Costesști nr.05/03 din 04.09.2017 ” Cu privire la modificarea bugetului primăriei Costești pe a.2017”.
  3. Secretarul CL Costești, Dna Zuza Elona va face publică prezenta decizie.

 

            Preşedinte al şedinţei                                          Pelin Aliona   

            Secretar al consiliului                                           Zuza Elona                     

 

                                     

Anexă

la Decizia CL nr.06/01 din 29.09.2017