Decizia  
Data primirii 01.03.2018
Data publicării în registru 01.03.2018
Primaria Chiştelniţa ( TELENESTI r-n , S.CHISTELNITA )
Numarul deciziei 1/3
Denumirea deciziei ”Cu privire la examinarea Notificării OT Orhei nr.1304/ OT8- 23 din 12.01.2018 privind abrogarea Deciziei nr.6/21 din 07.12.2017 – examinarea cererii SRL ”Onistfruct” Examinînd Notificarea OT Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-23 din 12.01.2018 și luînd în considerație că la data de 07.12.2017 a fost adoptată Deciziei nr.6/21 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct” cu sediul pe teritoriul satului Chiștelnița referitor la viciile materiale depistate la terenul preluat în arendă conform contractului de arendă semnat între SRL ”Onistfruct” și primarul s.Chiștelnița (în numele UAT Chiștelnița) manifestate prin starea necorespunzătoare a terenului (existența multor arbuști, rădăcini de copaci ce necistă a fi înlăturate pentru utilizarea normală a terenului) în ceea ce privește cererea privind scutirea de plata de arendă pentru perioada anului 2017 pentru terenul cu destinație agricolă cu nr.cadastral 8921103478 cu S=20, 0506 ha”, în legătură că contractul a fost încheiat la 04.08.2017 la sfîrșit de an agricol și nu a fost expluatat și terenul nu corespunde cerințelor pentru a fi expluatat în scop agricol și necesită cheltuieli foarte mari pentru defrișarea imașului și întru-cît la moment legislația nu prevede compensarea cheltuielilor de defrișare”, avînd în vedere nerespectarea art.321 alin.2) al Codului Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art.4 alin.1,2,3), art.5 alin.1) ale Legii ”Cadastrului bunurilor immobile” nr.1543-XIII din 25.02.1998, avizul pozitiv al comisiei de specialitate din 23.02.2018, art. 65 al Legii nr. 317-XV “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” din 18.07.2003, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: 1. Se ia act de Notificărea OT Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-23 din 12.01.2018 ”privind abrogarea Deciziei nr.6/21 din 07.12.2017 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct”. 2. Se reduce plata pentru arendă (arendaș SRL .”Onistfruct” conform contractului nr. nr. 7823 din 04.08.2017) în legătură cu necesitatea înlăturării viciilor materiale ale terenului arendat astfel: - arendașul nu achită plata de arendă a terenului calculată de la data încheierii contractului pînă la data de 31.12.2017 în contul bancar al arendatorului. 3. Se abrogă Decizia nr.6/21 din 07.12.2017 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct” (se anexează). 4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința persoanei vizate. 5. Secretarul Consiliului local, va informa Oficiul Teritorial Orhei despre Decizia curentă și măsurile întreprinse, în termenii stabiliți de legislație. 6. Executarea deciziei se pune în seama primarului, dl Constantin Ciobanu.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Arhitectura şi construcţii
Persoane responsabile Ciobanu Constantin
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice