Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Anunț!!!

Cancelaria de Stat vă aduce la cunoștință că  urmează a fi lansată noua versiune a Registrului de Stat al Actelor Locale (RSAL) și conectarea obligatorie a tuturor Autorităților Publice Locale de nivel 1 și 2 RSAL.

Ținând cont de cele menționate, pe parcursul lunii august se va efectua migrarea tuturor datelor din versiunea curentă în versiunea nouă a RSAL. Pentru efectuarea în condiții bune a procedurii de migrare a datelor accesul fa funcționalitățile de plasare a actelor autorităților publice locale în sistemul informatic curent va fi sistată pe un termen de 2 săptămâni.

Noul sistem informatic vine să implementeze cadrul legal în vigoare implementând toate fluxurile de lucru specifice activității Autorităților Publice Locale de orice nivel, activității Cancelariei de Stat și reprezentanțelor teritoriale ale acesteia și interacțiunii între APL și Cancelaria de Stat. Noua versiune a RSAL este aliniat la cerințele strategiei de e-Transformare a Guvernului fiind conectat la serviciile de platformă ale MCloud (MPass -autentificarea prin intermediul semnăturii electronice, MSign - utilizarea infrastructurii de semnătură electronică etc.).

APL-urile care exploatează la moment RSAL sunt rugate sa contacteze Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru a primi datele de acces și instrucțiunile de conectare și exploatare a versiunii noi a RSAL.

Ultimele acte locale
”Cu privire la Proiectul ”Construcția Centralei Termice pe biomasă la Centrul de Arte și Tehnologii din satul Verejeni, raionul Telenești” Decizie
Verejeni    05.12.2018
 
"Cu privire la numirea persoanei responsabile şi operatorilor la sistemele de încălzirea cazangeriei clădirii grădiniţei de copii "Guguţă", Centrului Multifuncțional, cazangeriei clădirii primăriei şi cazangeriei"Centrului de Cultură" Teleneşti". Dispozitie
Teleneşti    16.10.2018
 
"Cu privire la instituirea curatelei asupra copilului minor COŞNEANU Ana a.n. 04.03.2001" Dispozitie
Teleneşti    29.09.2018
 
Cu privire la transmiterea unei încăperi în comodat Decizie
Primaria Pelinia    27.03.2018
 
Cu privire la instituirea tutelei asupra minorei Ilescu Valentina, a.n.2009. Dispozitie
Văsieni    15.03.2018
 
Cu privire la instituirea titlului de curator. Dispozitie
Văsieni    15.03.2018
 
Cu privire la majorarea treptei de salarizare specialistului în reglementarea regimului proprietăţii funciare. Dispozitie
Văsieni    12.03.2018
 
Cu privire la majorarea treptei de salarizare contabilului-şef. Dispozitie
Văsieni    12.03.2018
 
Cu privire la majorarea treptei de salarizare specialistului în problemele perceperii fiscale. Dispozitie
Văsieni    12.03.2018
 
Cu privire la trecerea într-o treaptă de salarizare superioară Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    05.03.2018
 
Cu privire la stabilirea sporului lunar Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    05.03.2018
 
Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare. Dispozitie
Văsieni    05.03.2018
 
”Cu privire la anularea unor procese verbale a rezultatelor licitație cu strigare din 19.06.2017” În rezultatul petrecerii licitației cu strigare din 19.06.2017 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.171-180 (6094-6103) din 02.06.2017 la următoarele bunuri imobile proprietate publică: 1) teren agricol cu S=24, 0 ha cu nr. cadastral 8921301.163, cîștigător fiind SC ”SP-COM” SRL administrator dna Popescu Aliona; 2) teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha, cîștigător fiind SRL ”Onistfruct” administrator dl Popescu Ștefan; 3) teren agricol cu nr.cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha, cîștigător fiind dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984; 4) teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha cîștigător fiind dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 și ca urmare cîștigătorii desemnați semnînd procesele verbale a rezultatelor licitației, însă nu au achitat prețul bunului adjudecat și nu a semnat contractul de vînzare-cumpărare timp de 20 zile, în conformitate cu pct.28, 33 și 34 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi reducere aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009, art.76, 77 alin.5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru agricultură și amenajarea teritoriului din 23.02.2018, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: 1) Se abrogă pct. 4 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr.4 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr. cadastral 8921301163 cu S=24, 0 ha, la prețul de 120 135, 98 lei, arendaș: SC ”SP-COM” c/f 1004606001323, administrator: Popescu Aliona; 2) Se abrogă pct. 6 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 6 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921107472 cu S=4, 9 ha, la prețul de 39 621, 75 lei, SRL ”Onistfruct” c/f 1008606000782, administrator: Popescu Ștefan; 3) Se abrogă pct. 7 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 7 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921116446 cu S=1, 2734 ha, la prețul de: 50 012, 68 lei, arendaș: Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 IDNP 0961607893001; 4) Se abrogă pct.8 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 8 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921116447 cu S=1, 4533 ha, la prețul de: 49 243, 93 lei, arendaș: Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 IDNP 0961607893001. 5) Se anulează procesele verbale nr. 4, nr.6, nr.7 și nr.8 a rezultatelor licitației cu strigare din 19.06.2017 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.171-180 (6094-6103) din 02.06.2017 la următoarele bunuri imobile, proprietate publică: - teren agricol cu nr. cadastral 8921301.163, S= 24, 0 ha sector extravilan, cîștigător fiind SC ”SP-COM” SRL administrator dna Popescu Aliona; - teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha sector extravilan cîștigător fiind SRL ”Onistfruct” administrator dl Popescu Ștefan; - teren agricol cu nr. cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha sector extravilan, dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984; - teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha sector extravilan, dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984. 6) Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului satului Chiștelnița, dl Constantin Ciobanu. 7) Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru agricultură și amenajarea teritoriului. Semnează: Președinte al ședinței: Ombun Ion Contrasemnează: Secretar al Consiliului local: Stratulat Maria A fost adus la cunoștință: Primarul s.Chiștelnița: Ciobanu Constantin Decizie
Chiştelniţa    01.03.2018
 
”Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice (achiziționarea pietrișului) și determinarea volumului de lucru” Întru petrecerea concursului pentru achiziţiile publice a bunurilor (achiziționarea pietrișului), lucrărilor şi a licitaţiilor, în conformitate cu art. 29, 32 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, D I S P U N: I. Se instituie grupul de lucru pentru achiziţii publice ”Procurarea pietrișului pentru reparația drumului de acces la str. Ion Creangă și str.Inocenței”, schema drumului, se anexează – 2 (file) din satul Chiștelnița r.Telenești” din mijloace financiare acordate de către Fondul Rutier, în următoarea componență: 1. Ciobanu Constantin, primarul s.Chiștelnița, preşedintele grupului; Membrii grupului: 2. Donos Elena, contabil şef; secretarul grupului de lucru; 3. Trofim Taisia, specialist în regl. propr. funciare - membru; 4. Mîțu Iacob, consilier local - membru ; 5. Stratulat Simion, consilier local – membru; 6. Ombun Ion, consilier local – membru; 7. Furculiță Gheorghe, consilier local – membru; 8. Cerescu Eugeniu, locuitor al s.Chiștelnița - membru; 9. Gîncu Ion, locuitor al s.Chiștelnița - membru; Membru supleant: 1) Cojușneanu Alexandra, consilier local. II. Controlul asupra prezentei Dispoziții mi-l asum. Dispozitie
Chiştelniţa    01.03.2018
 
”Cu privire la examinarea Notificării OT Orhei nr.1304/ OT8- 23 din 12.01.2018 privind abrogarea Deciziei nr.6/21 din 07.12.2017 – examinarea cererii SRL ”Onistfruct” Examinînd Notificarea OT Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-23 din 12.01.2018 și luînd în considerație că la data de 07.12.2017 a fost adoptată Deciziei nr.6/21 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct” cu sediul pe teritoriul satului Chiștelnița referitor la viciile materiale depistate la terenul preluat în arendă conform contractului de arendă semnat între SRL ”Onistfruct” și primarul s.Chiștelnița (în numele UAT Chiștelnița) manifestate prin starea necorespunzătoare a terenului (existența multor arbuști, rădăcini de copaci ce necistă a fi înlăturate pentru utilizarea normală a terenului) în ceea ce privește cererea privind scutirea de plata de arendă pentru perioada anului 2017 pentru terenul cu destinație agricolă cu nr.cadastral 8921103478 cu S=20, 0506 ha”, în legătură că contractul a fost încheiat la 04.08.2017 la sfîrșit de an agricol și nu a fost expluatat și terenul nu corespunde cerințelor pentru a fi expluatat în scop agricol și necesită cheltuieli foarte mari pentru defrișarea imașului și întru-cît la moment legislația nu prevede compensarea cheltuielilor de defrișare”, avînd în vedere nerespectarea art.321 alin.2) al Codului Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002; art.4 alin.1,2,3), art.5 alin.1) ale Legii ”Cadastrului bunurilor immobile” nr.1543-XIII din 25.02.1998, avizul pozitiv al comisiei de specialitate din 23.02.2018, art. 65 al Legii nr. 317-XV “Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” din 18.07.2003, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: 1. Se ia act de Notificărea OT Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT8-23 din 12.01.2018 ”privind abrogarea Deciziei nr.6/21 din 07.12.2017 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct”. 2. Se reduce plata pentru arendă (arendaș SRL .”Onistfruct” conform contractului nr. nr. 7823 din 04.08.2017) în legătură cu necesitatea înlăturării viciilor materiale ale terenului arendat astfel: - arendașul nu achită plata de arendă a terenului calculată de la data încheierii contractului pînă la data de 31.12.2017 în contul bancar al arendatorului. 3. Se abrogă Decizia nr.6/21 din 07.12.2017 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Onistfruct” (se anexează). 4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința persoanei vizate. 5. Secretarul Consiliului local, va informa Oficiul Teritorial Orhei despre Decizia curentă și măsurile întreprinse, în termenii stabiliți de legislație. 6. Executarea deciziei se pune în seama primarului, dl Constantin Ciobanu. Decizie
Chiştelniţa    01.03.2018
 
”Cu privire la expunerea la licitație repetată a unor bunuri proprietate publică” În rezultatul petrecerii licitației cu strigare din 19.06.2017 și ca urmare cîștigătorii desemnați semnînd procesele verbale a rezultatelor licitației, însă nu au achitat prețul bunului adjudecat și nu a semnat contractul de vînzare-cumpărare timp de 20 zile, în temeiul art. 5 alin.3 lit. a) al Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, art. 9 alin.(2) lit.(h), al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art.76, 77 alin.5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi reducere aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009 și avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru agricultură și amenajarea teritoriului din 23.02.2018, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: I. Se expune la licitație repetată pentru arendă pe o perioadă de 30 ani, următoarele bunuri imobile, proprietate publică: 1)- teren agricol cu nr. cadastral 8921301164, S= 1, 0 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 770, 11 lei (se anexează) (la iaz la prodăni); 2)- teren agricol cu nr. cadastral 8921301.163, S= 24, 0 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 18 482, 45 lei (se anexează); 3)- teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 3773, 50 lei (se anexează); 4)- teren agricol cu nr. cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 980, 65 lei (se anexează); (la tipliță în vale prin separare). 5)- teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 1119, 19 lei (se anexează); (la tipliță în vale prin separare). II) Se numește ziua de petrecere a licitației: 19.03.2018, ora: 11-00. III) Se aprobă comunicatul informativ privind expunerea la licitație cu strigare nr.1 din anul 2018 a patrimoniului pentru arendă din s.Chiștelnița r.Telenești, (se anexează). Decizie
Chiştelniţa    01.03.2018
 
Cu privire la aprobarea denumirii străzilor corectate conform regulilor de ortografie Decizie
Primaria Pelinia    27.02.2018
 
Informaţie privind activitatea SRL„Salubricom-Expert” şi situaţia privind colectarea şi transportarea deşeurilor menagere în teritoriul satului Pelinia. Decizie
Primaria Pelinia    27.02.2018
 
Cu privire la acordarea ajutorului material Decizie
Primaria Pelinia    27.02.2018
 
Cu privire la măsurile de organizare a sărbătorii de 8 Martie şi alocarea mijloacelor financiare în acest scop. Decizie
Primaria Pelinia    27.02.2018
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 460315
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site